Δραστηριότητες Εταιρείας

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία, τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας  και οι συνεχείς μειώσεις των διαθέσιμων πόρων, απαιτούν: οργανωμένη προσέγγιση, χρήση εμπειρίας και σύγχρονων εργαλείων στους τομείς:

 • Οργάνωση - Αναδιάρθρωση Δομών,

 • Εξορθολογισμός Δαπανών - Εξοικονόμηση Πόρων,

 • Χρηματοδότηση με χρήση σύγχρονων εργαλείων Μόχλευσης Πόρων,

 • Διαστασιολόγηση αναγκών για προσαρμογή στις Τεχνολογίες Αιχμής,

 • Συστήματα Πληροφορικής.

Η προστιθέμενη αξία της εξειδικευμένης συμβουλευτικής σήμερα, μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ζήτησης όταν στοχεύει στην δημιουργία σχεδίων εφαρμογής για τον: 

 •  εξορθολογισμό της λειτουργίας - συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών,

 •  εξοικονόμηση πόρων, με σκοπό τη  χρήση τους σε παραγωγικές δράσεις, και

 • προγραμματισμό - υλοποίηση - έλεγχο (monitoring) των προγραμματικών θέσεων των και των στρατηγικών επιλογών των Φορέων.

Το νέο μοντέλο Επιχειρησιακής Λειτουργίας ενός Φορέα, θα πρέπει να στοχεύει στην αξιοποίηση των προαναφερομένων για την επίτευξη του αποτελέσματος  μέσω επίτευξης στόχων που αφορούν  την:

 • δημιουργία αναπτυξιακών δράσεων επίτευξης των στόχων - διαχείριση υποδομών και εγκαταστάσεων, χωρίς εκχώρηση του δημοσίου ελέγχου,

 • συνδυασμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Πακέτο Γιούνκερ, ΕΤΕπ, ΤΠΔ),

 • προσέλκυση - μόχλευση  ιδιωτικών κεφαλαίων, όπου αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, και

 • ανταποδοτικότητα των επιλεχθέντων παρεμβάσεων και τη διασφάλιση  του δημόσιου συμφέροντος.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες αιχμής και αυξημένης ζήτησης της Εταιρείας στο Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στον Ιδιωτικό Τομέα, εξειδικεύονται ως εξής :

 • Αναβάθμιση Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) & Κτιριακών Υποδομών, μέσω της Εξοικονόμησης Ενέργειας και χρήση εφαρμογών SmartCities (Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης). Η επίτευξη της ολοκληρωμένης παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί μέσω Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (χρονικού διαστήματος που προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία του Φορέα), στην οποία θα προβλέπονται μετρήσιμα ποσοστά εξοικονόμησης και Δείκτες Επίδοσης (KPIs). Η επίτευξη των ανωτέρω θα διασφαλίζει  την αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης και τη λειτουργία - συντήρηση του συστήματος, με σημαντικό οικονομικό όφελος για το Φορέα Ανάθεσης.  Η διαδικασία ωρίμανσης είναι ολοκληρωμένη και προτυποποιημένη (Master Plan - Συμβατικά Τεύχη - Διοικητική Διαδικασία, κλπ) με άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα, χωρίς ρίσκο για το Δημόσιο, αφού αυτό  αναλαμβάνεται πλήρως από τον ιδιωτικό τομέα. Εναλλακτική διερεύνηση και άλλων τρόπων χρηματοδότησης (ΕΤΕπ – Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κλπ).
 • Δημιουργία - Υποστήριξη Ενεργειακού Γραφείου για την υλοποίηση του Σχεδίου Αειφόρου Ενέργειας, με σκοπούς  την αναλυτική καταγραφή - παρακολούθηση  των ενεργειακών καταναλώσεων, τον σχεδιασμό  παρεμβάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας  και την ωρίμανση των  απαραίτητων έργων, καθώς επίσης την  αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (Ευρωπαϊκά Κονδύλια -  Μόχλευση κεφαλαίων με προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών κλπ). Οι Στόχοι αφορούν  συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την: Εξοικονόμηση Ενέργειας - Αναβάθμισης Κτιριακών Υποδομών, Οδοφωτισμού - Λοιπών υποδομών με αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση, στη βάση της επίτευξης μετρήσιμου αποτελέσματος και της επίτευξης του στόχου που θα έχει προσυμφωνηθεί, με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
 • Λειτουργική Αναδιοργάνωση με στοχοθεσία στους  Τομείς  Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Βιολογικού Καθαρισμού, με σκοπό τη: βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξορθολογισμό του συνολικού κόστους λειτουργίας και ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων, μέσω  επίτευξης  στόχων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους  πόρους (έσοδα Ύδρευσης - Αποχέτευσης) στη βάση λειτουργικού εξορθολογισμού και εξοικονόμησης δαπανών, καθώς και από τη διερεύνηση της δυνατότητας άντλησης πόρων (Συγχρηματοδότηση – Μόχλευση). Για την εξασφάλιση αυτών είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, με βάση τη στοχοθεσία που θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε οι πραγματοποιούμενες δαπάνες του φορέα να επιστρέφονται πολλαπλά από την αναβαθμισμένη λειτουργία των υποδομών, βάση δεσμευτικών KPIs που θα έχουν τεθεί σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
 • Επιχειρησιακή Διαχείριση Απορριμμάτων με στόχο τη μείωση του παραγόμενου όγκου, βασιζόμενη στη χρήση σύγχρονων εργαλείων κοστολόγησης - τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών Διαχείρισης Απορριμμάτων. Η τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών  διαχείρισης απορριμμάτων θα καθοριστεί στη βάση επίτευξης των στόχων που θέτει η Νομοθεσία, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος ΔΣΑ και θα παρέχει κίνητρα μείωσης της παραγωγής αποβλήτων και  αύξησης του ποσοστού αξιοποίησης τους.
 • Σύστημα Αξιολόγησης - Αναδιοργάνωσης Δομών, με τυποποίηση Επιχειρησιακών - Υποστηρικτικών διαδικασιών και αξιολόγηση των επιδόσεων μέσω δεικτών μέτρησης της απόδοσης. Βασικός στόχος είναι η θέσπισηενιαίων κριτηρίων μέτρησης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας και παρακολούθησης της λειτουργίας των βασικών υποδομών, στους Τομείς Ευθύνης (Ενέργεια - Ύδρευση & Αποχέτευση & Βιολογικός Καθαρισμός - Διαχείριση Απορριμμάτων, κλπ). Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται με την τυποποίηση  των διαδικασιών επικοινωνίας και καθοδήγησης των στελεχών των Φορέων για την εφαρμογή των Πληροφοριακών Εργαλείων παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας (Παροχή Υπηρεσιών Help Desk & Reporting) για την ορθολογικοποίηση της λειτουργίας των υποστηριζόμενων υποδομών.
 • Τεχνική βοήθεια και Υπηρεσίες Υποστήριξης, Ανεξάρτητου Συμβούλου στον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, σε βασικούς τομείς άσκησης της παροχής υπηρεσιών της εταιρείας :
    • Ενεργειακή Αναβάθμιση Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με Εξοικονόμηση Ενέργειας & Εφαρμογές Smart Cities,

    • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών,

    • Υποβοήθηση ΔΕΥΑ - ΟΤΑ για σύνταξη MASTER PLAN - Υποστήριξης εφαρμογής στους τομείς Ύδρευσης - Αποχέτευσης.

    • Υποβοήθησης ΔΕΥΑ - ΟΤΑ για την πλήρη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, διαδικασιών - λειτουργιών & αξιολόγησης απόδοσης μέσω δεικτών μέτρησης απόδοσης (KPIs), στους τομείς Ύδρευσης - Αποχέτευσης.

    • Κοστολόγηση - Τιμολόγηση - Αξιολόγηση Υποδομών &  Έλεγχος Συστημάτων Ύδρευσης - Αποχέτευσης.

    • Βελτίωση Ανάκτησης κόστους Υπηρεσιών Ύδατος, σε συνδυασμό με ανταποδοτικές Υπηρεσίες σε τομείς επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής.

    • Αυτοματοποίηση Συστήματος Μετρήσεων  Καταναλώσεων - Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδρευσης.

    • Εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας Υδάτων.

    • Αυτοματοποίηση Συστήματος Μετρήσεων Ποιοτικών & Ποσοτικών Στοιχείων Παραγόμενου - Μεταφερόμενου & Διανεμόμενου Ύδατος.

    • Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβοήθηση των ΔΕΥΑ - ΟΤΑ με σκοπό τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης και Λειτουργίας του/των  Βιολογικού/ων  Καθαρισμού/ων  τους (ΒΙΟΚΑ) & υποστήριξης εφαρμογής του.

    • Έλεγχος Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων - Έλεγχος Επάρκειας - Λειτουργία Εγκαταστάσεων   Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

    • Βελτίωση Ενεργειακού Ισοζυγίου Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

    • Αυτοματοποίηση συστήματος απόσμησης αντλιοστασίων αποχέτευσης.

    • Λειτουργία Υποδομών Διαχείρισης Απορριμμάτων, με έμφαση στη μείωση του όγκου στην πηγή και στην ορθολογική διαχείριση των υπολειμμάτων,

    • Υποστήριξη συνολικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού των Φορέων διαχείρισης των υποδομών που αναφέρονται παραπάνω, μέσω της επίτευξης στόχων (KPIs) και της μέτρησης των επιδόσεων, μέσω της ανάληψης της υλοποίησης του σχεδιασμού σε όλο το εύρος της Προγραμματικής Περιόδου.

    • Υπηρεσίες Help Desk & Monitoring, σε επιλεγμένους τομείς για την ορθολογική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, το reporting και την εξαγωγή των επιδιωκόμενων του Φορέα με βάση τον Επιχειρησιακό του σχεδιασμό.

Επιχειρησιακή Διαχείριση Απορριμμάτων.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων.