Ανεξάρτητος Σύμβουλος Δήμων για την: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας"

Υποστήριξη των Δήμων Ρόδου, Ζακύνθου, Σαρωνικού, Μεσσήνης στην υλοποίηση του Έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας", σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης με βάση τις διατάξεις του ν. 3855/2010, επιλέχθηκε  από τους Φορείς με Διεθνή Διαγωνισμό. Mέσω της υλοποίησης των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), o Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα πρέπει για κάθε Φορέα:

 • να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου με βάση τις Συμβατικές του Υποχρεώσεις (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ).

 • να  πιστοποιεί τις  περιοδικές πληρωμές του Αναδόχου,
 • να εισηγείται  επί τροποποιήσεων της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), όπως και άλλων προβλέψεων που αναφέρονται σε αυτή και να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (εφεξής ΕΠΠΕ) και την Αναθέτουσα Αρχή,

 • να συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του Έργου, για την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ),

 • σε περίπτωση παράβασης κάποιων, εκ των ουσιωδών όρων της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα συντάσσει σχετική Έκθεση, θα την υποβάλλει στον Ανάδοχο για συμμόρφωση και στην ΕΠΠΕ και την Αναθέτουσα Αρχή για ενημέρωση.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων Κωπαίδας, με χρήση ΑΠΕ (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ)

Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης - αποτύπωση των αναγκών συντήρησης και λειτουργίας των  Αντλιοστασίων Άρδευσης Κωπαϊδας, αρμοδιότητας  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και παράλληλα την διερεύνηση  δυνατότητας και τρόπων χρηματοδότησης της δράσης με εργαλεία μόχλευσης πόρων και υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας κατά την συμβατική διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης.

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου είχε ως εξής:

 • Αναβάθμιση ή αντικατάσταση  των υπαρχόντων αντλιοστασίων  άρδευσης  με νέα σύγχρονης τεχνολογίας και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης - εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου/τηλεδιαχείρησης των αντλιοστασίων,
 • Εγκατάσταση συστημάτων  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σκοπό την ενεργειακή αυτονομία των αντλιοστασίων και χρήση του Net Metering,
 • Συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου ισχύος της ΣΕΑ.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων Άρδευσης των ΤΟΕΒ της ΠΕ Φθιώτιδας, με χρήση Net Metering

Διερεύνηση της δυνατότητας Συμβάσεων Net Metering (αυτοπαραγωγής ενέργειας με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού  συμψηφισμού), μεταξύ  πέντε (5) ΤΟΕΒ του Νομού Φθιώτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Φθιώτιδας, με τον Διαχειριστή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μέσω της  Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υπό το καθεστώς του Αυτοπαραγωγού Ενεργειακού Συμψηφισμού (net metering)  ή Αυτοπαραγωγού Εικονικού Ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering), με σκοπό την κάλυψη ολόκληρων ή ποσοστού,  της ενεργειακών αναγκών των πέντε (5) υπό εξέταση ΤΟΕΒ του Νομού Φθιώτιδας.

Οι πέντε (5) υπό εξέταση ΤΟΕΒ ήταν οι εξής:

 1. ΤΟΕΒ Βίστριζας,

 2. ΤΟΕΒ Μεξιατών,

 3. ΤΟΕΒ Ομβριακής,

 4. ΤΟΕΒ Ανθήλης και

 5. ΤΟΕΒ Ροδίτσας.

Υποστήριξη ΔΕΥΑ Ζακύνθου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Εταιρείας

Υποστήριξη στο Σχεδιασμό Εξειδικευμένων Δράσεων, για την αναδιάρθρωση των Κέντρων Κόστους της ΔΕΥΑ Ζακύνθου και των βασικών παραμέτρων της λειτουργία της, όπως αυτές προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης που έχει εγκριθεί από το ΔΣ της Εταιρείας.

Υποστήριξη στην Ωρίμανση και Υλοποίηση των Δράσεων  του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΔΕΥΑ Ζακύνθου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από τις Υπηρεσίες της Εταιρείας.

Υποστήριξη στην Παρακολούθηση υλοποίησης (monitoring)  των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης  της ΔΕΥΑ Ζακύνθου και των αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία Ειδικού Πληροφοριακού Εργαλείου που θα παρακολουθεί το χρονοπρογραμματισμό των δράσεων και τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματά τους.

Προσδιορισμός Απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον έλεγχο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου Υποστήριξης  του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, είχαν ως εξής:

Καταγραφή - Αξιολόγηση:

 • Καταγραφή και αξιολόγηση  των υφιστάμενων υποδομών του Φο.Δ.Σ.Α. σε λογισμικό - εξοπλισμό και προσωπικό.

 • Αξιολόγηση των υποδομών  σε σχέση με τις ανάγκες του Φο.Δ.Σ.Α.. για την υλοποίηση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του, αλλά και τις δυνατότητες μετεξέλιξης ένταξης του σχεδιαζόμενου πληροφοριακού συστήματος σε ένα ενιαίο σύγχρονο, δυναμικό  πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Υποστήριξη στον Προσδιορισμό των  Απαιτήσεων  του Πληροφοριακού Συστήματος:

 • Υποστήριξη στον προσδιορισμό των  απαιτήσεων  του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Φο.Δ.Σ.Α.., δηλαδή στον καθορισμό των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του εξοπλισμού (hardware) που θα πρέπει να ικανοποιούνται.

 • Πεδία της βάσης δεδομένων του σχεδιαζόμενου πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο λογισμικού (Software).

Παραμετροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 • Υποστήριξη του ΦοΔΣΑ. στην Παραμετροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του, με σκοπό να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής του και παρακολούθησής του από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (ΕΠΑΝΕκ) Δήμος Κω

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από Δικαιούχο και Συνδικαιούχο (Εμπορικός Σύλλογος ή Επιμελητήριο) που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης δύνανται να υποβληθούν Προτάσεις Χρηματοδότησης (Δικαιούχων / Συνδικαιούχων) υπό την προϋπόθεση συνεργασίας τους, ως εξής: Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης από τον ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και τον Εμπορικό Σύλλογο (Συνδικαιούχος) ή το οικείο Επιμελητήριο της χωρικής περιοχής παρέμβασης.

Κάθε Δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει σε ένα και μοναδικό σχήμα Δικαιούχου – Συνδικαιούχου  και δύναται να υποβάλει μία και μοναδική πρόταση. Η πρόταση θα περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης και ανάδειξης ταυτότητας μίας εμπορικής περιοχής παρέμβασης η οποία θα πρέπει :

 • να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας του. Επισημαίνεται ότι, Δήμος που αποτελείται από πολλές Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό > 5.000 κατοίκων, μπορεί να υποβάλει μια πρόταση χρηματοδότησης για παρέμβαση σε μια εκ των Δημοτικών του Ενοτήτων
 • να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών.
 • Nα περιλαμβάνει φυσικούς ή / και πολιτιστικούς πόρους.
 • Για την συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται: η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων και η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων
 • Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ Α' βαθμού (Δικαιούχος) και Εμπορικού Συλλόγου (Συνδικαιούχος) ή ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δικαιούχος) και Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος).
 • Ο Δικαιούχος (ΟΤΑ Α' βαθμού) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».
 • Ο Συνδικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «4.Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».

Πληροφοριακό Σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια (ΥΜΕΠΟ)

Η Εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση  Υπεργολαβίας του  έργου  : «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών αλλαγών του Ν.3907/2011 & του Ν.4018/2011», Υποέργου 1 της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια». Ανάδοχοι ήταν οι Εταιρείες «INTRASOFT INTERNATIONAL SA» και «BYTE ABEE», σύμφωνα από 1218/3-6-2015  Σύμβαση μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., και των  «ΑΝΑΔΟΧΩΝ»

Η διάρκεια της Σύμβασης Υπεργολαβίας  ήταν δώδεκα μήνες  (12) μήνες (23/12/2015- 31/12/2016) με επεκτάσεις και προαιρέσεις έως το τέλος του 2017.

Αντικείμενα της Σύμβασης ήταν :

 • Εναρμόνιση του υφιστάμενου συστήματος στο τρέχον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Παραμετροποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου συστήματος και ολοκλήρωση - παραμετροποίηση του νέου εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Κυρίως Έργου.
 • Τεχνική υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του υφιστάμενου εξοπλισμού (εξυπηρετητών, βάσεων δεδομένων, διαδικτύου, τείχη προστασίας, λήψης αντιγράφων ασφαλείας, αποθηκευτικούς χώρους, κλπ) του συστήματος καθώς και  η Διαμόρφωση Εφεδρικής Κεντρικής Υποδομής όπως προεβλέπετο στο πλαίσιο της Φάσης 5 : Διαμόρφωση Εφεδρικής Κεντρικής Υποδομής του Κυρίως Έργου.

Μεταγραφή των υφιστάμενων  υποσυστημάτων Μετανάστευσης, Ιθαγένειας, Ροής Εργασιών και Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Πρωτοκόλλου, Παραβόλου, Γενικής Διαχείρισης χρηστών, Διαλειτουργικότητας, Αναφορών, σε νέες τεχνολογίες και υλοποίηση των επιπλέον απαιτήσεων και της παραμετροποίησης των υποσυστημάτων του Κυρίως Έργου καθώς επίσης της διεπαφής με το υποσύστημα Αυτοτελούς Εγγράφου και του υποσυστήματος Γενικής Διαχείρισης. Ενοποίηση υποσυστημάτων.

 • Το νέο σύστημα καλύπτει τα ακόλουθα:
 • Θέση του σε λειτουργία σε τρεις φάσεις:
 • Εκπαίδευση των  χρηστών με τους ακόλουθους τρόπους :
 • Υπηρεσίες Help Desk, όπως προβλέπονταν από το Κυρίως Έργο,
 • Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης όπως προεβλέπονται από το Κυρίως Έργο κατά τις  διάφορες φάσεις.

Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ωρίμανση έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημόσιο Τομέα, με μόχλευση πόρων του Ιδιωτικού Τομέα. 

Συνοπτικά τα στοιχεία δραστηριοποίησης για το 2018 έχουν ως εξής:

 • 28 έργα σε ωρίμανση,
 • Σύνολο Κεφαλαίων Επένδυσης: 76.939.254,2 €,
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας: 1.472.103.406,7 kWh,
 • Αξία Προϋπολογισμών ΣΕΑ: 232.016.655,9 εκ. €,
 • Emissions: 1.695.697,8 tCO2,
 • Αριθμός Φωτιστικών Σημείων προς αντικατάσταση: 317.615 τεμάχια,
 • Συνολική έκταση παρέμβασης: 11.787,217 τετ. χλμ,
 • Συνολικό Όφελος Δημόσιου Τομέα: 104.543.876,9 €,
 • Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός Περιοχών Παρέμβασης: 1.300.441,00 άτομα.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας του στο Δήμο, θα επιτευχθεί με:

 • Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας (τύπου led), στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
 • Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο Κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αξιοποιώντας όμως παράλληλα και τις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες (NB-IΟT, LoRaWAN, κ.λπ.).
 • Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting).
 • Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης).

Η έννοια “Smart City” ή “Έξυπνη Πόλη”, κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως ένα μέσο για να καταστήσει διαθέσιμες όλες τις υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές που αποτελούν μέρος του συστήματος μιας πόλης. Η “Έξυπνη Πόλη”, στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς και τις επιχειρήσεις. Η προοπτική αυτή απαιτεί ένα ολοκληρωμένο όραμα μιας πόλης και των υποδομών της, σε όλες τις συνιστώσες της και εκτείνεται πέρα από την απλή “ψηφιοποίηση” των πληροφοριών και των επικοινωνιών, καθώς ενσωματώνει και μια σειρά από διαστάσεις που δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία, π.χ. οι κοινωνικές και πολιτικές.  Μέσω  φωτιστικών σωμάτων σε επιλεγμένα σημεία της πόλης υπάρχει η δυνατότητα παροχής πολλαπλών υπηρεσιών “έξυπνης πόλης”, κάτω από μια ενιαία υποδομή και με ενιαία διαχείριση.

Είναι προφανές ότι η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος με εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός από την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων, έχει και ένα ακόμα στόχο:  τη διάχυση σύγχρονων τεχνολογιών αυτοματισμών για να επεκταθούν σταδιακά στο σύνολο του Δήμου καλύπτοντας και τις λοιπές υποδομές (πχ Διαχείριση Υδάτων - Απορριμμάτων)

Η επιλογή της μεθόδου υλοποίησης (ΣΕΑ ή Προμήθεια) αφορά την επιλογή της κατανομής του ρίσκου, μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις και ειδικότερα στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων:

 • Είναι συμφερότερη η κατανομή του ρίσκου στον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΕΑ - παροχή υπηρεσιών φωτισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα) και ο Δημόσιος να ασκεί τον έλεγχο – επίβλεψη.
 • Υπάρχει ανάληψη 12ετής συνολική ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης αντικατάστασης του εξοπλισμού και της συντήρησης του από τον Ανάδοχο, για κάθε περίπτωση εκτός όσων θα ορίζονται σαν ανωτέρα βία (δηλαδή πόλεμος και σεισμός), ενώ ο Δημόσιος δεν δαπανά πόρους.
 • Η Τεχνική Υπηρεσία έχει τον απόλυτο έλεγχο της υλοποίησης, αφού: α. Εντός 2 μηνών από την ανάδειξη του Αναδόχου, αυτός έχει την ευθύνη της υποβολής Μελέτης, Εφαρμογής, την οποία θα εγκρίνει η Τεχνική Υπηρεσία και θα αποτελέσει τον Οδηγό υλοποίησης, β. Η οποιαδήποτε αστοχία βλάβη θα αντικαθίσταται εντός 24 ωρών και σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται ρήτρες, γ. Κάθε 2 έτη θα γίνονται δειγματοληπτικές Μετρήσεις Φωτεινότητας – Λαμπρότητας και θα πρέπει να   πληρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα που προβλέπονται από τα ισχύοντα πρότυπα Εθνικά και Κοινοτικά.
 • Ο Ανάδοχος (6) μήνες πριν τη λήξη της Σύμβασης, θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή: α. τα καταγραφικά δεδομένα του Συστήματος (περιβάλλον CAD, αρχεία dwg, στοιχεία GIS, κλπ) επικαιροποιημένα κατά την ημερομηνία παράδοσης, β. το αρχείο των Φωτομετρικών Μελετών - Μετρήσεων, γ. θα έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου για τους αυτοματισμούς και θα παραδώσει το λογισμικό με ανοιχτό κώδικα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και από  τρίτους εκτός του Αναδόχου, δ. έκθεση για την συνολική κατάσταση του Συστήματος, από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα πλήρους  και αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος. Η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων (≥50.000), δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70 reported), ε. η Εγγυητική καλής Λειτουργίας θα παραμείνει στην κατοχή του Δήμου για 12 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της Σύμβασης.

Η αποπληρωμή του κόστους της Ενεργειακής Αναβάθμισης:

 • Θα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας  που τελικά θα επιτευχθεί (αντιστοίχηση καταναλώσεων συμβατικού και νέου συστήματος),
 • Θα είναι ποσοστό (%) επί της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος (Συμβατική Κατανάλωση) στο έτος βάσης, σε διάρκεια 12 ετών και θα προκύψει σαν προσφορά από τους υποψηφίους Αναδόχους.

Συνεπώς ο Δήμος: α. Θα διεκδικήσει σημαντικό τμήμα της εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της έκπτωσης από την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός από το όφελος της μείωσης του λειτουργικού του κόστους (προμήθειες εξοπλισμού, κλπ), β. Δεν θα δαπανήσει νέους πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει, από το έτος βάσης, βασιζόμενος στις δαπάνες που ήδη έχει, γ. Θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση του συστήματος, δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του και θα τις διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος.

Ο σχεδιασμός – ωρίμανση του έργου (καταγραφή – μελέτες – διοικητικές διαδικασίες) συνήθως διαρκεί από 4 έως 6 μήνες, για να οδηγηθούμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες και ανάδειξη Αναδόχου. 

Προτεινόμενη επιλογή: Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας – Τιμής.