Ανεξάρτητος Σύμβουλος του Δήμου Σαρωνικού για την: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας"

Υποστήριξη του Δήμου Σαρωνικού στην υλοποίηση του Έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας", σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης με βάση τις διατάξεις του ν. 3855/2010, επιλέχθηκε  από τον Δήμο με Διεθνή Διαγωνισμό. Mέσω της υλοποίησης του Έργου o Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα πρέπει:

 • να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, των όρων της Κύριας Σύμβασης (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ),

 • να  πιστοποιεί τις  περιοδικές πληρωμές του Αναδόχου,

 • να εισηγείται  επί τροποποιήσεων της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), όπως και άλλων προβλέψεων που αναφέρονται σε αυτή και να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (εφεξής ΕΠΠΕ) και την Αναθέτουσα Αρχή,

 • να συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του Έργου, για την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ),

 • σε περίπτωση παράβασης κάποιων, εκ των ουσιωδών όρων της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα συντάσσει σχετική Έκθεση, θα την υποβάλλει στον Ανάδοχο για συμμόρφωση και στην ΕΠΠΕ και την Αναθέτουσα Αρχή για ενημέρωση.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων Κωπαίδας, με χρήση ΑΠΕ (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ)

Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης - αποτύπωση των αναγκών συντήρησης και λειτουργίας των  Αντλιοστασίων Άρδευσης Κωπαϊδας, αρμοδιότητας  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και παράλληλα την διερεύνηση  δυνατότητας και τρόπων χρηματοδότησης της δράσης με εργαλεία μόχλευσης πόρων και υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας κατά την συμβατική διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης.

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου είχε ως εξής:

α. Αναβάθμιση ή αντικατάσταση  των υπαρχόντων αντλιοστασίων  άρδευσης  με νέα σύγχρονης τεχνολογίας και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης - εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου/τηλεδιαχείρησης των αντλιοστασίων,

β. Εγκατάσταση συστημάτων  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σκοπό την ενεργειακή αυτονομία των αντλιοστασίων και χρήση του Net Metering,

γ. Συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου ισχύος της ΣΕΑ.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων Άρδευσης των ΤΟΕΒ της ΠΕ Φθιώτιδας, με χρήση Net Metering

Διερεύνηση της δυνατότητας Συμβάσεων Net Metering (αυτοπαραγωγής ενέργειας με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού  συμψηφισμού), μεταξύ  πέντε (5) ΤΟΕΒ του Νομού Φθιώτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Φθιώτιδας, με τον Διαχειριστή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μέσω της  Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υπό το καθεστώς του Αυτοπαραγωγού Ενεργειακού Συμψηφισμού (net metering)  ή Αυτοπαραγωγού Εικονικού Ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering), με σκοπό την κάλυψη ολόκληρων ή ποσοστού,  της ενεργειακών αναγκών των πέντε (5) υπό εξέταση ΤΟΕΒ του Νομού Φθιώτιδας.

Οι πέντε (5) υπό εξέταση ΤΟΕΒ ήταν οι εξής:

 1. ΤΟΕΒ Βίστριζας,

 2. ΤΟΕΒ Μεξιατών,

 3. ΤΟΕΒ Ομβριακής,

 4. ΤΟΕΒ Ανθήλης και

 5. ΤΟΕΒ Ροδίτσας.

Υποστήριξη ΔΕΥΑ Ζακύνθου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Εταιρείας

Υποστήριξη στο Σχεδιασμό Εξειδικευμένων Δράσεων, για την αναδιάρθρωση των Κέντρων Κόστους της ΔΕΥΑ Ζακύνθου και των βασικών παραμέτρων της λειτουργία της, όπως αυτές προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης που έχει εγκριθεί από το ΔΣ της Εταιρείας.

Υποστήριξη στην Ωρίμανση και Υλοποίηση των Δράσεων  του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΔΕΥΑ Ζακύνθου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από τις Υπηρεσίες της Εταιρείας.

Υποστήριξη στην Παρακολούθηση υλοποίησης (monitoring)  των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης  της ΔΕΥΑ Ζακύνθου και των αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία Ειδικού Πληροφοριακού Εργαλείου που θα παρακολουθεί το χρονοπρογραμματισμό των δράσεων και τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματά τους.

Προσδιορισμός Απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον έλεγχο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου Υποστήριξης  του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, είχαν ως εξής:

Καταγραφή - Αξιολόγηση:

 • Καταγραφή και αξιολόγηση  των υφιστάμενων υποδομών του Φο.Δ.Σ.Α. σε λογισμικό - εξοπλισμό και προσωπικό.

 • Αξιολόγηση των υποδομών  σε σχέση με τις ανάγκες του Φο.Δ.Σ.Α.. για την υλοποίηση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του, αλλά και τις δυνατότητες μετεξέλιξης ένταξης του σχεδιαζόμενου πληροφοριακού συστήματος σε ένα ενιαίο σύγχρονο, δυναμικό  πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Υποστήριξη στον Προσδιορισμό των  Απαιτήσεων  του Πληροφοριακού Συστήματος:

 • Υποστήριξη στον προσδιορισμό των  απαιτήσεων  του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Φο.Δ.Σ.Α.., δηλαδή στον καθορισμό των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του εξοπλισμού (hardware) που θα πρέπει να ικανοποιούνται.

 • Πεδία της βάσης δεδομένων του σχεδιαζόμενου πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο λογισμικού (Software).

Παραμετροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 • Υποστήριξη του ΦοΔΣΑ. στην Παραμετροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του, με σκοπό να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής του και παρακολούθησής του από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Έκτακτη και κατεπείγουσα Προμήθεια Υπηρεσιών Ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειών Διαμονής και Ιθαγένειας (ΥΜΕΠΟ)

Εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες:

 • Έλεγχος της λειτουργίας των συστημάτων παροχής αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS).

 • Έλεγχος και αποκατάσταση ακεραιότητας συστήματος αποθήκευσης (SAN).

 • Έλεγχος ακεραιότητας και αποκατάστασης του συστήματος εξυπηρετητών και του αποθηκευτικού τους χώρου σε επίπεδο υποδομής (HOST).

 • Έλεγχος ακεραιότητας και αποκατάσταση λογισμικού δρομολόγησης και πρόσβασης στην υποδομή.

 • Έλεγχος ακεραιότητας και αποκατάσταση κεντρικού συστήματος domain controller.

 • Έλεγχος αποκατάστασης του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη και ορθή λειτουργία του μετά την επανέναρξη αυτού.

 • Έλεγχος ακεραιότητας αντιγράφων ασφαλείας λογισμικού.

 • Έλεγχος ακεραιότητας και αποκατάσταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνίας με τους εξωτερικούς φορείς διαλειτουργικότητας.

 • Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών λόγω της αδυναμίας επικοινωνίας με φορείς διαλειτουργικότητας (ΑΑΔΕ, ηλεκτρονικού παράβολο, ΕΛΑΣ, ΟΑΕΔ, κ.α.) για τους χρήστες μετανάστευσης και ιθαγένειας πανελληνίως και για υποθέσεις υπό εξέλιξη.