Συνέδριο ΚΕΔΕ - Ιωάννινα 2017

Χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη διενέργεια επενδύσεων αναβάθμισης υποδομών & εξοικονόμησης πόρων στην Αυτοδιοίκηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας”.

Υλοποίηση Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) Πολυετούς Διάρκειας (ΣΔΙΤ με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης και εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3855/2010, όπως ισχύει σήμερα. Η επίτευξη του στόχου της ολοκληρωμένης παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί μέσω Σύμβαση Πολυετούς Διάρκειας, στην οποία θα προβλέπονται μετρήσιμα ποσοστά εξοικονόμησης και Δείκτες Επίδοσης (KPIs). O συνδυασμός αυτών θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή της επένδυσης και την λειτουργία - συντήρηση του συστήματος, με σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο.   Έως σήμερα έχουν υποβληθεί στην ΕΓΣΔΙΤ (ν. 3389/2005) έργα ΟΤΑ / Περιφερειών για τον Οδοφωτισμό, ενώ αρκετά έργα ακόμα θα προκηρυχθούν και εκτός ΕΓΣΔΙΤ. Σε όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία υλοποίησης είναι: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας – Τιμής.

Παρουσίαση: Εισηγητής Ιωάννης Γιάνναρος (Οικονομολόγος)

  • Cases Οδοφωτισμός (Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης – ESCOs Projects) - Παραδείγματα Έργων σε εξέλιξη (Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Σαρωνικού, Δήμος Ρόδου).

ΕΝΟΤΗΤΑ: Διερεύνηση δυνατότητας Συμβάσεων Net Metering (αυτοπαραγωγής ενέργειας με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού  συμψηφισμού) στον τομέα της  ενεργειακής κατανάλωσης του Τομέα Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού με τον Διαχειριστή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών  συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τον συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη

Σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση φορέων της Αυτοδιοίκησης μειώνεται δραματικά σαν συνέπεια της οικονομικής κρίσης, ο εξορθολογισμός της οικονομικής λειτουργίας τους, μέσω της εξοικονόμησης πόρων, αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το Net Metering έρχεται να ικανοποιήσει την συγκεκριμένη ανάγκη και να συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση των λειτουργικών δαπανών. Ειδικότερα, το Net Metering αποτελεί μία συμφωνία με την επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος που επιτρέπει στον καταναλωτή την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τον συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη. Ο συμψηφισμός γίνεται κάθε ένα ημερολογιακό έτος, η συμφωνία έχει ισχύ 25 έτη και θα πρέπει ο κάθε Φορέας να διαστασιολογήσει σωστά τις υποδομές για τις οποίες θα κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας.

Παρουσίαση: Εισηγητής Θεόδωρος Χαιδάκης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Μεθοδολογία διαστασιολόγησης υποδομών για χρήση net metering – Χρηματοδοτικά Εργαλεία.

Συνέδριο ΚΕΔΕ - 2017 Νοέμβριος (Ιωάννινα)

Σύνοψη Δραστηριοτήτων Συνεδρίου

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού ΟΤΑ - Παρουσίαση ΚΕΔΕ

Ιωάννης Γιάνναρος

Netmetering ΟΤΑ - Παρουσίαση ΚΕΔΕ

Θεόδωρος Χαιδάκης

Η Ελλάδα 2017 - 2020 - Επενδυτικές Ευκαιρίες

Regionet - Παρουσίαση_Αναβάθμιση Υποδομών με Εξοικονόμηση Δαπανών

Η Αναβάθμιση των Υποδομών της χώρας, μπορεί να υλοποιηθεί με την μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης, με εξοικονόμηση δαπανών και μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα.

Μεθοδολογία Προετοιμασίας - Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Συνοπτική Παρουσίαση Μεθοδολογίας

"Ενεργειακή Αναβάθμιση & Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού",(Οδοφωτισμός) Κοινόχρηστων Χώρων, στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα"

Money Show 2015 - Οδοφωτισμός

Παράδειγμα Ενεργειακής Σύμβασης (Αυστρία)

Αντικείμενο Σύμβασης - Μετανάστευση - Ιθαγένεια

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου Υποστήριξης της Ένωσης : BYTE AE - INTRASOFT AE για το Πληροφορικό Σύστημα Μετανάστευση - Ιθαγένεια του ΥΠΕΣ