«Διερεύνηση της δυνατότητας Συμβάσεων Net Metering (αυτοπαραγωγής ενέργειαςμε εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού σε ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ, με τον Διαχειριστή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μέσω της  Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,με σκοπό τον συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη»

Η αυτοπαραγωγή Ενέργειας (net metering), περιλαμβάνει :

 1. Την τεχνοοικονομική εκτίμηση σκοπιμότητας- βιωσιμότητας του net metering για τους Φορείς.

 2. Τη διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων.

 3. Το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με εγγυητική ευθύνη για τον Ανάδοχο.

 4. Την ανάληψη από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των φωτοβολταϊκών σταθμών  για ολόκληρη την χρονική περίοδο της  παροχής των υπηρεσιών του.

  Στόχος: η μείωση της κόστους της καταναλισκόμενης ενέργειας. Για την επίτευξη του στόχου, που περιλαμβάνει την αυτοπαραγωγή Ενέργειας των Φορέων, αξιοποιούνται συνολικά οι Διατάξεις του ν. 3468/2006, όπως ισχύει και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 14Α που αφορά την Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού  συμψηφισμού. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη η απόφαση με Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067(ΦΕΚ 1547 Β’ – 05/05/2017), με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών  από αυτοπαραγωγούς, κατά την έννοια του ν. 4414/2016. Τέλος αξιοποιείται ο  ν. 3855/2010 και η συμμετοχή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ο ν. 3855/2010 καθορίζει τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) καθώς και το πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ). Μέσα από την υλοποίηση της πρότασης, οι ενεργειακές υπηρεσίες οδηγούν σε αποδεδειγμένη και επαληθεύσιμη (με μέτρηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή/και εξοικονόμηση ενέργειας, την οποία απολαμβάνουν οι Φορείς.

  Ανάλυση : το ποσό παραγόμενης  ενέργειας που θα επιτυγχάνονται, και η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών θα καθοριστεί από τα στοιχεία των υποδομών, τα οικονομικά δεδομένα που θα προκύψουν από την επεξεργασία και τις ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν.

  Τα ανωτέρω προσδιορίζονται από :

 • Το εύρος της περιόδου εγγυητικής ευθύνης του Αναδόχου,

 • Την επιλογή του συμβατικού πλαισίου παροχής της υπηρεσίας (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πολυετούς Διάρκειας, ΣΔΙΤ, κλπ),

 • Τον προσδιορισμό του μείγματος μόχλευσης,

 • Τις ανάγκες των Φορέων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Επιχειρησιακό τους  Σχεδιασμό,

 • Τον προσδιορισμό του συνόλου των υπηρεσιών και τις αναλύσεις ευαισθησίας που θα γίνουν.

  Ο σκοπός της υπηρεσίας είναι :

 1. Σχεδιασμός - Προμήθεια - Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τον συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη.

 2. Λειτουργία - Συντήρηση των εγκαταστάσεων των φωτοβολταϊκών συστημάτων και αποπληρωμή τους (Σύμβαση Παροχής Πολυετούς Διάρκειας, η χρονική διάρκεια της οποίας θα καθοριστεί από την διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων), αξιοποιώντας την οικονομία κλίμακας του ετήσιου ποσού βάσης ενεργειακής κατανάλωσης  που θα αποφασιστεί.

 3. Ισχυρότερη αίσθηση ασφάλειας, γεγονός που συμβάλει στη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και άμεση αναβάθμιση  των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δήμος Σπάρτης : Ομόφωνη Απόφαση ΔΣ Οδοφωτισμός (ΣΕΑ) - Αυτοχρηματοδότηση (από το 54' )

Οδοφωτισμός Ερέτριας - Παρουσίαση Έργου

Συνοπτική απεικόνιση του Έργου : Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Ερέτριας, με εξοικονόμηση ενέργειας (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης)

Οδοφωτισμός ΠΣΤΕ - Παρουσίαση Έργου

Συνοπτική απεικόνιση του Έργου : Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εξοικονόμηση ενέργειας (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης)

Οδοφωτισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Απόφαση Ανάθεσης

“Διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης για την : Αντικατάσταση Συμβατικών Φωτιστικών με led σύγχρονης τεχνολογίας - Συστημάτων Τηλεελέγχου / Τηλεδιαχείρησης και Συντήρησης δικτύου".

Οδοφωτισμός Σπάρτης - Παρουσίαση Έργου

Συνοπτική απεικόνιση του Έργου : Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Σπάρτης, με εξοικονόμηση ενέργειας (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης)

Οδοφωτισμός Σπάρτης - Ανάθεση

«Πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου μέσω ανταποδοτικών τελών για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Σ.Ε.Α.) για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού"

Οδοφωτισμός Μαρούσι - Παρουσίαση Έργου

Συνοπτική απεικόνιση του Έργου : Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Μαρούσι, με εξοικονόμηση ενέργειας (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης)

Κοινοφελής Μαρούσι - Επιχειρησιακό Σχέδιο

Επιχειρησιακό Σχέδιο Αναδιοργάνωσης της Επιχείρησης

Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης - Δήμος Σαρωνικού

Δράσεις Ενημέρωσης - Κοινωνικής Ένταξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) για Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

Miltel Communications - Enabling the Smarter City

Wireless Enabling TechnologyforThe Smarter City

Smart Water Metering

Οδηγός ΣΔΑΕ 2015

Αναλυτικός Οδηγός Σύνταξης ΣΔΑΕ

Κοινωνική Οικονομία

Μια πρόταση συνεργατικής ανάπτυξης