Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες, οι μετατοπίσεις στις κυβερνητικές προτεραιότητες, και οι νέες τεχνολογίες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σήμερα. Για να μείνουν ανταγωνιστικοί και για να μπορέσουν να διαχειριστούν σωστά τις υποδομές και την περιουσία τους, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καλύτερα δεδομένα και να υποστηρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό και συμβούλους με εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες είναι στρατηγικά προσαρμοσμένες στην καινοτομία.

Ένας από τους πολύ σύντομους και τρέχοντες στόχους μας μέσα στη WW&E είναι η λειτουργία και η συντήρηση των βασικών υποδομών:

  • σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας δυναμικά εργαλεία για την καταγραφή των υποδομών (GIS) και τη δημιουργία σημείου αναφοράς (benchmark) σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τη διευκόλυνση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

  • δημιουργώντας βιώσιμους μηχανισμούς εξορθολογισμού των κοστολογικών στοιχείων και της τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ένα εναλλασσόμενο και απαιτητικό περιβάλλον.

  • δημιουργώντας επενδυτικά κεφάλαια, από την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται μέσα από τη βελτίωση των διαδικασιών τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις υποδομές του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Οδοφωτισμός, Κτιριακές Υποδομές, Λοιπές Υποδομές).

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες επικεντρώνονται στον τεχνικό έλεγχο για το Χρηματοοικονομικό Κλείσιμο, στον Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Έλεγχο, στην Παρακολούθηση Κατασκευής και Λειτουργίας Υποδομών. Επιπλέον εξειδικευόμαστε στην εκπόνηση Μελετών Σοπιμότητας και Αναλύσεων Κόστους Οφέλους, που λαμβάνουν υπόψη τους τον Κύκλο Ζωής των προτεινόμενων επενδύσεων.