Υπηρεσίες Σχεδιασμού

Το συστατικό για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου / υπηρεσίας βρίσκεται στο σωστό σχεδιασμό. Βοηθάμε το δημόσιο τομέα, τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να προσανατολίσει το σχεδιασμό του σε βιώσιμα έργα / υπηρεσίες.

Εκπονούμε επενδυτικά σενάρια για να εντοπίσουμε βιώσιμες δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση στον τομέα του Οδοφωτισμού (ν.3855/2016, όπως ισχύει σήμερα), καθώς και τον λοιπών κοινόχρηστων υποδομών.

Σχεδιάζουμε όλες τις φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας (συμβατικά τεύχη, αξιολογήσεις, σύναψη συμβάσεων, κλπ), σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του έργου και έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε εμπορικές και συμβατικές διαπραγματεύσεις. Μπορούμε να γίνουμε ο εμπορικός εταίρος σας για την επίτευξη του χρηματοοικονομικού κλεισίματος και την παρακολούθηση των έργων και των στόχων τους.  

Συνεργαζόμαστε με κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών τους υποδομών (ν. 4342/2015 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ περί ενεργειακής απόδοσης και παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 2015 ), αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.